Sanitær

Foss VVS  utfører rehabilitering og installasjoner av Sanitæranlegg i Bergen og Hordaland.
Et sanitæranlegg omfatter rørledninger for forbruksvann, private og offentlige, samt innretning og utstyr som er fast tilknyttet disse ledningene.

Vanninntak

Alle byggs bruksvannforsyning skjer gjennom en stikkledning fra en utvendig  hovedvannledning eller en lokal vannkilde.

Hovedstengeventil

Stikkledningen skal ha en utvendig hovedstengeventil. Innenfor kjellerveggen monteres en innvendig hovedstengeventil. Med hovedstengeventilene kan man stanse vanntilførselen ved vannlekkasjer, reparasjoner el.l. I kjelleren fordeles vannet i fordelingsledninger til stigeledninger og videre til det enkelte tappested eller sanitærutstyr via koplingsledninger. Er det flere boliger eller bruksenheter i bygningen, bør det være en stengeventil ved inntaket til hver enkelt av disse.

En kaldtvannsledning føres frem til varmtvannsberederen, hvor vannet blir varmet opp, og fra berederen er det varmtvannsledninger til det enkelte utstyr.

Avløp

På sanitærutstyr monteres avløpsledninger med vannlås for å hindre at gasser i avløpsrørene skal strømme ut i oppholdsrom. For å unngå utsuging av vannlåsen når det helles ut vann, monteres det ventilasjonsledninger direkte fra avløpsledningen med utløp til det fri over tak. Ventilasjonsledningen gir også utlufting av gasser i avløpsnettet.

I rom hvor det er fare for vannsøl, monteres sluk i gulvet, for eksempel i bad og vaskerom. Slukene utføres med vannlås, og dermed kan avløpene fra sanitærutstyret i disse rommene føres direkte til gulvsluket. Fra sanitærutstyr føres avløpsvannet via nedfallsledninger til bunnledninger og videre til utvendige spillvannsledninger, for eksempel kommunale kloakkledninger. For spredt boligbebyggelse og hytter føres avløpet til slamavskiller, infiltrasjonsgrøft, resorpsjonsgrøft eller synkekum.

Avløpsledninger kan lett tilstoppes, og det monteres derfor stakeluker på nedfallsledningene. Avløp fra tak og drensledninger kan føres direkte til grunnen eller til utvendig overvannsledning. Avløpsledninger utføres av støpejern eller plast, vannledningene lages vanligvis av kobber eller plast.

Ved planlegging og utførelse av sanitæranlegg

Ved planlegging og utførelse av sanitæranlegg må det legges til rette for fremtidig vedlikehold og utskifting av anlegget. Det gjelder særlig for ledninger som ligger skjult i bygningskroppen. For å redusere faren for vannskade, skal lekkasjer kunne oppdages raskt. Det er derfor en fordel om ledningene legges åpent eller som «rør-i-rør» når de legges skjult i vegg eller etasjeskiller.

Foss VVS utfører rehabilitering og installasjon av sanitæranlegg i Bergen og Hordaland. Kontakt oss for mer informasjon om sanitær på post@fossvvs.no eller telefon 93 81 28 65